Povinné údaje

1. Oficiální název

Obec Našiměřice

2. Důvod a způsob založení

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.

Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. 

Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra.

Nadřízeným správním orgánem orgánu obce v přenesené působnosti, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

3. Organizační struktura

  • - Starosta obce
  • - Místostarosta obce
  • - Zastupitelstvo obce - má 7 členů
  • - Finanční výbor - má 3 členy
  • - Kontrolní výbor - má 3 členy

Obec Našiměřice nemá zřízenu Radu obce.

Obecní úřad Našiměřice:

  • - Starosta obce
  • - Místostarosta obce
  • - Administrativní pracovník

Seznam zřizovaných nebo řízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

  • - Obecní knihovna


4. Kontaktní spojení

Přehled kontaktů Obecního úřadu Našiměřice

4.1. Kontaktní poštovní adresa

    * Obecní úřad Našiměřice
    * Našiměřice 48
    * 671 76, pošta Olbramovice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Budova Obecního úřadu v Našiměřicích

4.3. Úřední hodiny
Po: 8:30 - 10:00, St: 8:30 - 10:00, Pá: 18:00 - 19:00

4.4. Telefonní čísla
Telefonní čísla Obecního úřadu Našiměřice: +420 603 229 508

4.5. Adresa internetové stránky
Oficiální internetové stránky obce Našiměřice: http://www.nasimerice.cz

4.6. Adresa e-podatelny
http://www.nasimerice.cz/e-podatelna.html

4.7. Další elektronické adresy
info@nasimerice.cz

5. Bankovní spojení

KB Moravský Krumlov, č.ú. 25122-741/0100, KB, a.s., pobočka Moravský Krumlov

6. IČO

637 459

7. DIČ

Obec Našiměřice není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1. Seznam dokumentů - Neuvedeno

8.2. Rozpočet - Rozpočtové dokumenty obce:
http://www.nasimerice.cz/dokumenty/rozpocty.html

9. Žádost o informace

Způsob a místo získávání informací na Obecním úřadě v Našiměřicích:

    * Obecní úřad Našiměřice
    * Našiměřice 48
    * 671 76, pošta Olbramovice

E-mail: info@nasimerice.cz

Úřední hodiny Obecního úřadu Našiměřice:
Po: 8:30 - 10:00, St: 8:00 - 10:00, Pá: 18:00 - 19:00 hodin

Informace se zveřejňují těmito způsoby:

    * na úřední desce obecního úřadu
    * prostřednictvím internetových stránek obce
    * na informačních tabulích

Zveřejňované informace – např.:

    * usnesení rady obce
    * zápisy z jednání zastupitelstva obce
    * obecně závazné vyhlášky obce Našiměřice
    * nařízení obce Našiměřice
    * návrh rozpočtu obce

 10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, evidují příslušní pracovníci, kterých se příslušná žádost týká.

Žadatelem pro účel zákona číslo 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

Písemná žádost je doručena obecnímu úřadu Našiměřice, kde je zaevidována na sekretariátu starosty a postoupena příslušnému oddělení nebo pracovníkovi, který žádost vyřídí. Žádost je podána dnem, když byla zaevidována na sekretariátu.

Z podání musí být zřejmé, kdo je činí – jméno, příjmení, adresa žadatele, nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele; u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa); a jaká informace je požadována; a kterému povinnému subjektu je určena (OÚ Našiměřice).
 
Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obecní úřad žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost o 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.

Lhůty při vyřizování žádostí o informace:

    * Poskytnutí informací - do 15 dnů od přijetí nebo upřesnění žádosti
    * Prodloužení lhůty pro poskytnutí informací - až o 10 dnů
    * Rozhodnutí o odepření informací - ve lhůtě pro poskytnutí informací
    * Odkázání žadatele na zveřejněnou informaci - do 7 dnů od přijetí žádosti
    * Sdělení o odložení žádosti - do 3 dnů od přijetí žádosti
    * Výzva k upřesnění žádosti - do 7 dnů od podání žádosti
    * Lhůta k upřesnění žádosti (pro žadatele) - do 30 dnů od výzvy
    * Lhůta pro podání odvolání - do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
    * Lhůta pro vyřízení odvolání - do 15 dnů od předložení odvolání odv. orgánu

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní.

Závažnými důvody jsou:

    * vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost
    * vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
    * konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

11. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Rozhodnutí o informaci se doručuje do vlastních rukou žadatele.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo od doručení rozhodnutí.

Odvolání se podává pouze písemnou formou a adresuje se na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. obecní úřad neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon, tj. v případě ochrany utajovaných skutečností (§ 7), ochrany osobnosti a soukromí (§ 8), ochrany obchodního tajemství (§ 9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10) a dále v případě dalších omezení práva na informace (§ 11). V souladu s tímto ustanovením (§ 11) obecní úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do doby, když se příprava ukončí rozhodnutím.

Informace se neposkytují elektronickou poštou

12. Formuláře

Obec Našiměřice předkládá následující formuláře ke stažení

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Pro řešení situací občana při vyzřizování záležitostí a kontaktu s úřady (občanský průkaz, pas, trvalý pobyt, apod.) a řešení krizových situací jsou vydány následující návody.

Návody na řešení životních situací jsou popsány na www stránkách Ministerstva vnitra ČR:
http://portal.gov.cz/

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy
Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle kterých Našiměřice jedná a rozhoduje.

14.2. Vydané právní předpisy
Obecně závazné vyhlášky obce Našiměřice

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
Obec Našiměřice stanovuje následující sazebník nákladů za poskytování informací.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
Neuvedeno

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv
Neuvedeno (Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.)

16.2. Výhradní licence
Neuvedeno (Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona.)

Vložil Iveta Dočkalová | 12.06.2019

Realizace REBUS reklamní studio, běží na systému proobce.cz