Místní poplatky

Místní poplatky lze uhradit:

·         Bezhotovostní platbou na účet: 25122741/0100,

variabilní symbol: 1340XXX (XXX je číslo domu, např. č. p. 48 má variabilní symbol 1340048)

·         V hotovosti v kanceláři Obecního úřadu

 

Poplatek za tříděný komunální odpad:

·         400,- za osobu, hlášenou k trvalému pobytu v Našiměřicích

·         400,- za nemovitost, ve které není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu

 

Poplatek za psa:

·         40,- za 1. psa

·         60,- za 2. a každého dalšího psa téhož majitele

 

Poplatky jsou splatné do 30. 6. příslušného kalendářního roku. V případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 800 Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti 30.6. a 30.10. daného roku. Nebudou-li poplatníkem poplatky zaplaceny včas, vyměří mu poplatek obecní úřad platebním výměrem.

Realizace REBUS reklamní studio, běží na systému proobce.cz